Rådet för integration i arbetslivet

ARBETSMARKNADENS ORGANISATIONER I SAMARBETE

Nyhetsklipp från parterna

publicerat av Rådet för integration i arbetslivet

Parterna i Rådet för integration i arbetslivet (Ria): Arbetsgivarverket, LO, Saco, Svenskt näringsliv, Sveriges kommuner och landsting och TCO, arbetar mycket för integration var för sig. Läs nyheter, rapporter m.m. med koppling till integration i arbetslivet via länkarna till parternas egna hemsidor. Sidan uppdateras minst sex gånger per år.

2018-10-31 Väl förankrad integrationsstrategi i Gislaved
Många har tyckt till när Gislaveds kommun har tagit fram sin nya integrationsstrategi. Politiker och tjänstemän, kommunens sfi-elever och det lokala förenings- och näringslivet har alla involverats under processens gång. Läs hela artikeln.

2018-10-31 Bildstöd underlättar samtal i vården med flyktingar/nyanlända
Genom projektet ”KomHIT Flykting” har ett framgångsrikt kommunikationsstöd med bild och enkel text tagits fram. Materialet har fått stor spridning och underlättar samtal i vården med flyktingar/nyanlända. Läs om projektet och se materialet.

2018-10-30 Att leda en mångkulturell arbetsplats
Hur botar man kompetensbrist samtidigt som man jobbar för integrationen i samhället? Under Arbetsgivardagen i Västerås berättade Charlie Eldh, VD för Flens Byggelement, om sin resa när han anställde nyanlända i sin fabrik i Flen för några år sedan. Läs hela nyheten.

2018-10-11 Utländsk bakgrund i staten 2017
Andelen anställda med utländsk bakgrund i staten fortsätter att öka. År 2017 hade 18,9 procent av de statsanställda utländsk bakgrund vilket är en ökning med 0,6 procentenheter från 18,3 procent år 2016.  Läs nyheten och rapporten.

2018-10-11 Från nyanländ till nyanställd inom vård, skola och omsorg
Kommuner, landsting och regioner har ett stort behov av att rekrytera kvalificerad arbetskraft. Samtidigt har många nyanlända med utbildning och yrkeserfarenhet kommit till Sverige de senaste åren. SKL och nio fackförförbund lanserar webbplatsen Vägen till jobben – från nyanländ till nyanställd inom vård, skola och omsorg för att underlätta. Läs hela blogginlägget.

2018-10-10 Förväntansfullt när mentorer och adapter träffades
Förväntan var hög när mentorer och adepter i Arbetsgivarverkets mentorprogram träffade varandra för första gången. Samtalen drog igång direkt. Läs hela artikeln.

2018-10-08 Var kan jag praktisera?
Alla myndigheter ska ta emot praktikanter. Här hittar du kontaktuppgifter och kan läsa om några av de myndigheter som tar emot flest.

2018-10-08 Fokus på kravprofilen breddar Sodexos rekrytering
Rekrytering baserad på kompetens har lett till större mångfald och bättre business på Sodexo. ”Vi tittar noga på vad som verkligen krävs för ett visst jobb. Måste personen kunna svenska till exempel? Och i så fall på vilken nivå?”. Det säger Emma Tägt Kernan, hr- och rekryteringsansvarig. Läs hela nyheten.

2018-10-03 Snabbspår för nyanlända
SKL jobbar för att kommuner, landsting och regioner ska kunna ta tillvara på den kompetens som nyanlända har med sig i form av utbildning och yrkeserfarenhet för att underlätta för den framtida kompetensförsörjningen. Läs hela artikeln.

2018-09-21 Nyanlända är varmt välkomna till svensk arbetsmarknad
Sverige har idag en stark arbetsmarknad men med brist på arbetskraft inom flera yrken. Redan idag men ännu mer framöver behöver vi också möta kraven på mer arbetskraft som följer på en åldrande befolkning. Vi behöver de nyanlända på arbetsmarknaden för att fortsätta ha en stark ekonomi och en bra välfärd. Nu och framöver. Läs hela blogginlägget.

2018-09-20 Ny kull av mentorer utbildade
Nu är 23 nya mentorer utbildade och redo att träffa sina adepter. Under två dagar har de fått utbildning i ett coachande förhållningssätt, inkludering, statstjänstemannarollen och mycket mer inför att i oktober axla rollen som mentor för en nyanländ akademiker. Läs hela artikeln.

2018-09-19 Fördomsfri app och nytt yrke som integratör – förslag för bättre inkluderingsarbete inom staten
Ett 80-tal representanter från hela arbetsmarknaden samlades den 11 september på Kulturhuset för att ta fram lösningar på hur statliga arbetsgivare kan använda inkludering som ett verktyg för kompetensförsörjning. Läs hela nyheten.

2018-09-13 Branschvalidering – för effektivare kompetensförsörjning
Branschvalidering är en viktig pusselbit för företagens kompetensförsörjning. Genom branschvalidering kan yrkeskompetens synliggöras och tillvaratas. Branschvalidering är till nytta i alla situationer där en individs yrkeskunskaper behöver synliggöras i relation till en viss yrkesroll eller kvalifikation. Genom branschvalidering kan en individ få skriftliga, aktuella och tillförlitliga bevis på sin yrkeskompetens – bevis som är relevanta för arbetslivet. Läs hela rapporten.

2018-09-05  Likvärdig validering kan förkorta etableringstiden
Nästa regering bör ge Universitet-och högskolerådet uppdraget att ta fram nationella kriterier för validering. Kriterierna bör tas fram i samverkan med lärosäten och arbetsliv. Det säkrar kvaliteten och likvärdigheten i lärosätenas arbete med validering och ger legitimitet åt bedömningarna. Högskolorna behöver också utöka antalet fristående kurser så att individer kan komplettera med den utbildning som återstår. Läs hela artikeln.

2018-09-04 Boliden rekryterar på bred front
Smältverket Boliden Rönnskär i Skelleftehamn står inför en stor utmaning. De närmaste åren går var fjärde medarbetare i pension, och det har fått företaget att tänka om och bredda sin rekrytering. Fokus ligger på cheferna. Läs hela nyheten.

2018-08-31 Samarbete för integration
SKL, Reach for Change och Förnyelselabbet inleder samarbete för en smidigare integration av ensamkommande barn och ungdomar. Arbetet ska genomsyras av ensamkommandes delaktighet. Läs hela nyheten.

2018-07-31 Integration när den är som bäst
På Borox International i Eneryda jobbar 70 personer med att producera slitstål till entreprenadmaskiner runt om i världen. Alexander Denes är platschef och berättar om företagets integrationstänk. Läs hela nyheten.

2018-07-03 Almedalen: Därför behöver Sverige etableringsjobb
Svensk arbetsmarknad är stark. Vi har högst sysselsättning i EU. Men arbetsgivare har ibland svårt att hitta personal med rätt kompetens samtidigt som många födda utanför Europa har svårt att få ett arbete. Hur löser vi denna matchningsproblematik och säkrar framtida kompetensförsörjning? Se filmen från Almedalsseminariet.

2018-06-21 Nyckeltal för integration
SKL sammanställer statistik och nyckeltal på integrationsområdet. Syftet är att ge nationella, regionala och lokala aktörer, såväl politiker som tjänstemän, underlag som kan användas för verksamhetsutveckling, strategiska diskussioner och beslut. Läs Användarguide till Nyckeltal med integration i fokus.

2018-04-16 Pengar till nyanlända akademiker skulle betyda mycket för integrationen
Ett av förslagen i vårpropositionen som Saco välkomnar är regeringens satsning att snabba på nyanländas integrering i Sverige. I dag arbetar 45000 invandrade akademiker i arbeten som inte är i nivå med deras utbildning. ”Vi hoppas att dessa pengar också kommer de nyanlända akademikerna till del, det skulle betyda mycket för integrationen”, säger Sacos ordförande Göran Arrius. Läs hela pressmeddelandet.

2018-03-27 Bättre etablering för utrikes födda kvinnor
Utrikes födda kvinnor och män behöver ges lika goda förutsättningar att etablera sig på den svenska arbetsmarknaden för att minska arbetstidsgapet mellan könen och öka den ekonomiska jämställdheten. Läs alla förslagen till åtgärder.

2018-03-09 Avsiktsförklaring om etableringsjobb mellan regeringen, LO, Unionen och Svenskt Näringsliv
Regeringen och LO, Unionen och Svenskt Näringsliv är överens om att så kallade etableringsjobb bör införas. Syftet med etableringsjobben ska vara att etablera nyanlända och långtidsarbetslösa kvinnor och män på arbetsmarknaden samt att underlätta arbetsgivarnas framtida kompetensförsörjning. Läs hela avsiktsförklaringen.

2018-03-09 Regeringen och parterna överens om etableringsjobb
LO har tillsammans med Unionen, regeringen och arbetsgivarna kommit överens om etableringsjobb för nyanlända och långtidsarbetslösa. Läs hela artikeln.

2018-02-22  Högskolorna borde ansvara för integrationen av nyanlända akademiker
Nyanlända akademiker behöver tidigt få det stöd som krävs för en snabb etablering på arbetsmarknaden och i ett yrke som överensstämmer med deras utbildning. Etableringen tar i dag alldeles för lång tid. Detta dubbla slöseri får inte fortsätta. Saco vill att högskolorna ska få ett större ansvar för nyanlända akademikers etablering på arbetsmarknaden. Läs hela debattartikeln.

2018-02-12 Sacos förslag – så får nyanlända akademiker rätt jobb snabbare
Det stora antalet nyanlända akademiker som har sökt sig till Sverige de senaste åren kan genom snabbare insatser få en mycket bättre start i sitt nya land. Etableringen tar i dag alldeles för lång tid. Detta dubbla slöseri får inte fortsätta. Saco presenterar här ett skarpt förslag med sju punkter hur vi bättre och snabbare kan etablera Sveriges utrikesfödda akademiker på arbetsmarknaden. Nyanlända akademiker behöver tidigt få stöd och råd för att kunna arbeta i ett yrke som överensstämmer med deras utbildning. Saco vill också att högskolorna ska få ett större ansvar för nyanlända akademikers etablering på arbetsmarknaden. Läs hela artikeln och rapporten.

2017-12-13 Kompetensförsörjningen måste bli en valfråga
Brist på arbetskraft med rätt kompetens är det största och mest akuta problemet på svensk arbetsmarknad. Arbetsförmedlingens nya prognos visar att läget är akut. Inför valet 2018 kräver TCO att kompetensförsörjningen blir en prioriterad valfråga. Läs hela pressmeddelandet.

2017-11-20 LO går vidare med förhandlingar med staten om etableringsjobb
En majoritet av LO-förbunden säger ja till den principöverenskommelse som slutits med arbetsgivarna om etableringsjobb, för att få in nyanlända och långtidsarbetslösa på arbetsmarknaden. Läs hela nyheten.

2017-09-19 Pressträff om förhandlingar för att få fler nyanlända i arbete
LO-förbunden bjöd in till pressträff om ett nytt förhandlingsinitiativ för att nyanlända och andra som står långt ifrån arbetsmarknaden ska komma i arbete. Se pressträffen live på LO Play. 

2017-07-12 Lägre löner för utrikesfödda akademiker
Saco har för första gången studerat löneskillnader med fokus på medlemmar med utländsk bakgrund. Utrikesfödda akademiker har lägre löner än svenskfödda trots att de arbetar inom samma yrke och sektor visar Sacorapporten. Gapet är störst för akademiker som är födda utanför EU och Nordamerika. Läs hela nyheten och rapporten.

2017-05-08 De är framtidens 99 mäktigaste
Idag presenterar TCO Framtidens 99 mäktigaste. Listan toppas av en handbollsspelare med civilkurage, en nyckelspelare i ett parti i kraftig medvind och en ungdomspolitiker med fingertoppskänsla. Läs hela nyheten.

2017-01-19 Se över asyllagen
Den tillfälliga asyllagen är skadlig, försvårar integrationen och missar nödvändig kompetens, skriver ordföranden för TCO, Lärarförbundet och Vision. Läs hela debattartikeln.

Källa URL: http://integrationiarbetslivet.se/nytt-fran-parterna/


©2018 Rådet för integration i arbetslivet