Rådet för integration i arbetslivet träffade Arbetsmarknadsutredningen

by Rådet | 24 mars 2017 2:24 e m

Arbetsmarknadsutredningen var inbjudna till Rias senaste rådsmöte. Diskussionerna fokuserade på utredningens syn på utmaningen att hitta rätt vägledning utifrån varje individs förutsättningar. Viktiga steg till rätt arbete är god vägledning till utbildning, validering och kontakt med arbetslivet. Arbetsmarknadsprogram behöver kvalitetssäkras så att de fyller sitt syfte och når sina mål. Går det att hitta en vägledning som kan bli likvärdig oavsett vilken kompetens och erfarenhet individen har, frågade Ria.

– Vi vill prata behov, inte målgrupp, poängterade Cecilia Fahlberg, särskild utredare i Arbetsmarknadsutredningen. Vägledning behöver ges på olika sätt och en fråga utredningen borrar särskilt i är just var ansvaret för den och dess lokalisering ska ligga; lokalt, regionalt eller nationellt. ‑ Det finns inte ett tydligt ansvar för vuxenvägledning idag, sa  Soledad Grafeuille, huvudsekreterare.

– Bättre vägledning och stöd för omtag kan öppna upp för bättre rörlighet på arbetsmarknaden till gagn för både redan sysselsatta och arbetslösa, sa Eva Liedström Adler, Arbetsgivarverket. – Vägledningen behöver utvecklas, sa Peter Jeppsson, Svenskt Näringsliv. Behovet av vägledning kan ha olika orsaker: individens utbildning behöver kompletteras, hälsan kräver byte av arbetsuppgifter osv.

– Det är viktigt att det finns ett system för riket, sa Göran Arrius, Saco. Individen kanske inte kan komplettera just här, men på en annan plats. Vägledningen behöver handla både om vägar till ett yrke och om behovet på arbetsmarknaden av den kompetens individen funderar på och olika intressanta alternativ om behovet inte verkar vara så stort.

Staten har det primära ansvaret för arbetsmarknadspolitiken. Pga. att a-kassan är rätt smal idag är många arbetslösa hänvisade till såväl kommunernas försörjningsstöd som till kommunernas arbetsmarknadspolitiska insatser. – Erfarenheterna visar att det inte är bra för en snabb anknytning till arbetsmarknaden att börja gå på försörjningsstöd, sa Anders Barane, SKL.

Högskolan, yrkeshögskolan, yrkesvux samt komvux bör spela en större roll för yrkesverksamma och arbetslösa som behöver kompetensutveckling. Det kräver förändringar av hur utbildning styrs i det arbetsmarknadspolitiska regelverket samt studiefinansieringen för yrkesverksamma. – Hur utbildningsutbudet samspelar med arbetsmarknadens behov behöver belysas, framhöll Eva Nordmark, TCO. – Vi har goda erfarenheter av samarbete med yrkesvux och komvux i snabbspåren och YA-jobben. Med hjälp av olika yrkesprogram förbättrar vi matchningen på arbetsmarknaden, sa Berit Müllerström, LO. Både högskolan och yrkeshögskolan skulle kunna göra mer inom redan befintliga regelverk, menade utredningen.

Utredningen avslutade med att erbjuda sig att komma tillbaka för fortsatta diskussioner om ett år när utredningsarbetet kommit längre.

Rådet för integration i arbetslivet (Ria) har bildats av arbetsmarknadens centrala organisationer för att stödja, följa upp och vidareutveckla arbetet för integration i arbetslivet. Ria arbetar därigenom för att främja likabehandling och motverka etnisk diskriminering och trakasserier på arbetsplatserna.

Source URL: https://integrationiarbetslivet.se/2017/03/ria-traffade-arbetsmarknadsutredningen/