Ria träffade Mottagandeutredningen

by Rådet | 10 januari 2018 1:04 e m

Mottagandeutredningen var inbjudna till Rias senaste rådsmöte. Diskussionerna fokuserade på hur väl förslagen kan bidra till ett effektivt och snabbt arbetsmarknadsdeltagande för asylsökande och nyanlända.

Anders Barane, SKL, Martin Olauzon, Mottagandeutredningen, Farbod Rezania, Svenskt Näringsliv, Maria Nordin Skult, Mottagandeutredningen, Pälle Kamali, Saco, Eva Liedström Adler, Arbetsgivarverket, Berit Müllerström, LO, Eva Nordmark, TCO, Christian Lövgren, Saco, Lena Granqvist, Saco och Andreas Beckert, TCO.

Anders Barane, SKL, Martin Olauzon, Mottagandeutredningen, Farbod Rezania, Svenskt Näringsliv, Maria Nordin Skult, Mottagandeutredningen, Pälle Kamali, Saco, Eva Liedström Adler, Arbetsgivarverket, Berit Müllerström, LO, Eva Nordmark, TCO, Christian Lövgren, Saco, Lena Granqvist, Saco och Andreas Beckert, TCO

 

Martin Olauzon, särskild utredare, berättade om utredningens arbete. Uppdraget är brett och berör allt från mottagandeprocess till finansiering. Utredningen skissar både på ankomstcentra och avresecentra för att professionalisera och effektivisera såväl mottagandet som förberedelserna för att återvända. Ett av utredningens mer principiella förslag är att begränsa möjligheterna för asylsökande med flera, att fritt välja boendeort. Utredningen menar att förslaget kan bidra till att det blir lättare för dem att hitta ett arbete. Idag styr lediga kvadratmeter, menade Martin Olauzon, särskild utredare i Mottagandeutredningen.

Ria delade utredningens uppfattning att kommunplaceringen är väldigt central. Idag är det brist på arbetskraft på många håll i landet. Det är viktigt att regelverket möjliggör bättre styrning. Det kan ge positiva effekter i kommuner som behöver arbetskraft för tillväxten, innebära ett jämnare ansvarstagande mellan kommunerna och bidra till en välfungerande integration där människor snabbare kommer in på arbetsmarknaden.

– Det är angeläget att en nyanländ kommer till en kommun där det finns så bra möjligheter till utbildning och arbete som möjligt utifrån personens förutsättningar. Idag uppstår problem i flera kommuner som fått ta emot många nyanlända bara för att de haft lediga bostäder, och som därmed attraherar fler bara i kraft av att vara välkända, sa Eva Liedström Adler, generaldirektör på Arbetsgivarverket.

– Vi kan inte nog understryka hur viktigt utredningens uppdrag är, sa Eva Nordmark, ordförande för TCO. Var inte så försiktiga. Utmana! Sverige kan bättre. En undersökning TCO gjort visar att var fjärde asylsökande har en bakgrund i ett bristyrke. – Men se upp så att avresecenter inte blir traumacenter, sa hon. Även om återvändandeprocessen har mycket att vinna på att bli mer tydlig och förberedande, kan det finnas risker med att institutionalisera.

– Utredningens förslag är bra, sa Berit Müllerström, andre vice ordförande i LO. Det behövs en ram att hålla sig inom. Sysslolöshet är dåligt för alla och kunskap är bra även om individen måste återvända, framhöll hon.

Saco och SKL tycker också att utredningen är rätt ute. – Sverige behöver få en mer efterfrågestyrd lokalisering av nyanländ arbetskraft, så att det lokala arbetslivet kan få den kompetens de behöver, direkt eller efter passande kompletterande utbildning, sa Pälle Kamali, utredare på Saco.

– Men om kommunerna får ett ökat ansvar för asylsökande och handläggningstiderna förblir långa kan det bli en utmaning att få till en sömlös övergång mellan kommunernas tidiga etableringsinsatser och Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag, framhöll Anders Barane, utredare på SKL.

– Kan det bidra till att tidigarelägga kartläggning och validering är det bra, sa Lena Granqvist, samhällspolitisk chef på Saco. Sacos arbete med mentorer har visat att det finns stor utvecklingspotential i kartläggningsprocessen idag. Genom att nyttja distans- och webbutbildningar mer kan man också snabba på etableringen och skräddarsy utbildningarna efter olika individers behov, påpekade Christian Lövgren, utredare på Saco.

– Det är viktigt att alla får bra och rättvisande information om hur svensk arbetsmarknad fungerar, sa Farbod Rezania, utredare på Svenskt Näringsliv. Det krävs en informationskanal som når ut och som kan motverka de felaktiga bilder av vad som gäller i Sverige som ibland sprids bland nyanlända.

– Det finns en praktiktrötthet i Sverige idag, menade Maria Nordin Skult, utredningssekreterare. Men praktik, även kortare, är ovedersägligen väldigt effektivt för integration. Utredningens förslag kan bidra till att det blir tydligare ramar som arbetsgivare och fack kan förhålla sig till. Parterna kan bidra till att det kommer att fungera i praktiken, inte minst med att få snabbspåren att fungera väl.

Mottagandeutredningen har i uppdrag att föreslå åtgärder för att skapa ett sammanhållet system för mottagande och bosättning av asylsökande, nyanlända samt ensamkommande barn. Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 mars 2018.

Rådet för integration i arbetslivet (Ria) har bildats av arbetsmarknadens centrala organisationer för att stödja, följa upp och vidareutveckla arbetet för integration i arbetslivet. Ria arbetar därigenom för att främja likabehandling och motverka etnisk diskriminering och trakasserier på arbetsplatserna.

Source URL: https://integrationiarbetslivet.se/2018/01/ria-traffade-mottagandeutredningen/