Svenska, utbildning och praktik parallellt får snabbspår att fungera bättre

by Rådet | 14 maj 2018 12:59 e m

Samverkan mellan alla involverade är grunden för lyckade snabbspår. Och samverkan har utvecklats till det bättre. Det framkom tydligt vid den utbytesworkshop som Rådet för integration i arbetslivet, Ria, ordnade i mars 2018. Flera av snabbspåren har bättre fungerande samarbete med Arbetsförmedlingen idag än tidigare. Lärosätena har anpassat sina insatser mer efter snabbspårsdeltagarnas förutsättningar. Men det finns fortfarande stor potential för ytterligare förbättringar.

Arbetsgivarverkets generaldirektör Eva Liedström Adler, vid tillfället ordförande i Ria, presenterade Ria och förklarade rådets funktion att stödja, följa upp och utveckla arbetet med integration i arbetslivet, bland annat genom att arrangera seminarier, erfarenhetsutbyten och ta fram rapporter. Ursula Berge, samhällspolitisk chef på Akademikerförbundet SSR och själv involverade i utveckling av snabbspår var dagens moderator.

Eva Liedström Adler, ordförande i Ria och Ursula Berge, Akademikerförbundet SSR, moderator.

Eva Liedström Adler, ordförande i Ria och Ursula Berge, Akademikerförbundet SSR, moderator.

– Kock ligger i toppen på listor över yrken med brist, sa Peter Thomelius, Utbildnings- och HR-chef på Visita. Men det tog lång tid att hitta nyanlända med erfarenhet från yrket. Engagemanget hos yrkesbedömarna sattes på prov när det 2015 inte kom några validander. Men 2016-2017 validerades närmare 200 och 2017 gick över 600 personer på branschens arbetsmarknadsutbildningar. – En nära dialog med Arbetsförmedlingen och regional samverkan är framgångsfaktorer, framhöll Marina Nilsson, ombudsman på HRF. Man har öppnat upp för alla arbetslösa att validera sig och upphandlingarna, som var en rejäl stötesten i början, fungerar bättre nu. Parterna har sökt främjandemedel via yrkesnämnden UHR (med Visita, Arbetsgivareföreningen KFO, Unionen samt Hotell och Restaurangfacket som parter). Man provar snabbspårscoacher som ska fungera som länk mellan arbetsgivare och Arbetsförmedlingen. – En fortsatt dialog på överdirektörsnivå är viktig för att få förändringar till stånd, sa Peter Thomelius.

Marina Nilsson, HRF och Peter Thomelius, Visita

Marina Nilsson, HRF och Peter Thomelius, Visita

Anna-Clara Olsson, SKL, berättade om snabbspår för legitimationsyrken inom hälso- och sjukvården. I det så kallade kunskapsprovsspåret får de sökande kunskaper och lämplighet utvärderade via kunskapsprov och praktisk tjänstgöring innan legitimation ges. I det spåret behöver den enskilde genomföra åtta steg för att klara de formella kraven. – Att komma i arbete med legitimation på 2-3 år är bra, framhöll Anna-Clara Olsson. Individens behov av stöd i de olika stegen har identifierats. En bedömning av ändamålsenlighet och räckvidd, dvs. hur många som nås av insatsen, visar t.ex. att SFI- och SVA-undervisningen når alla men inte fungerar väl för branschens behov. Medan däremot yrkesinriktad SFI fyller behoven men når en minoritet av gruppen. För 2018 har parterna sökt främjandemedel för att bidra till bättre språkutveckling och förbättra förutsättningarna för utlandsutbildade att nå svensk legitimation och komma i arbete inom välfärdsyrken.

Anna-Clara Olsson, SKL, i samspråk med deltagarna under gruppdiskussionen.

Anna-Clara Olsson, SKL, i samspråk med deltagarna under gruppdiskussionen.

Språket är en stötesten på flera sätt, visade diskussionerna. Till exempel finns körkortsproven bara på svenska vilket är ett problem för Transportbranschen.

Johanna Hargö, samordningsansvarig integration & migration på Stockholms universitet, visade en idé till utvidgat uppdrag för högskolesektorn när det gäller förberedande utbildningsinsatser för utlandsutbildade akademiker. Stockholms universitet har drivit många olika insatser för nyanlända och erfarenheterna visar att förberedande utbildningsinsatser i de flesta fall är nödvändiga för att utlandsutbildade ska kunna tillgodogöra sig svensk högre utbildning. Mentorskap och kvalificerad praktik kan ges utifrån den lokala/regionala arbetsmarknadens behov. För att ge valbara kurser inom fler ämnesområden behöver digitala lösningar och distansutbildning nyttjas. Med ett tydligt uppdrag till universitet och högskolor i integrationsarbetet kan det bli möjligt att föra över medel från arbetsmarknadspolitiken till utbildningspolitiken, menade Johanna Hargö.

Johanna Hargö, samordnare integration & migration, Stockholms universitet.

Johanna Hargö, samordnare integration & migration, Stockholms universitet.

I diskussionerna lyftes flera gånger vikten av tidig rättvisande information om hur vägarna in till utbildning och arbete ser ut. Det finns redan väldigt många skräddarsydda insatser och möjligheter. Till exempel visade en undersökning att många lärare hade varit i Sverige mellan två och sju år innan de fick reda på att det finns kompletterande utbildning för utländska lärare.

Flexibilitet var ett annat nyckelord. För att fungera med fler yrken och familjeförsörjning behöver utbildning på deltid, distans eller halvdistans och kväll nyttjas mer.

Snabbspåren är unikt användbara, sa flera. De har förbättrat kommunikationen med Arbetsförmedlingen. Snabbspåren drivs av tydliga mål som handlar om att försörja respektive bransch med kompetens. Det ger tydlighet även i behovet av insatser och kompletteringar för den enskilde.

Engagemanget under workshopen var högt. – När parterna är ense, kan vi involvera fler, tänja gränserna och påverka politiken, summerade Berit Müllerström, andra vice ordförande i LO och ledamot i Ria. Språket är en nyckel. Goda exempel som vi hört om idag visar att med flexibilitet från utbildarna går det att lära sig svenska snabbare under tiden. Snabbspåren kan bidra till att kompetensen hamnar på rätt ställe. De ger en bas för att tänka nytt gemensamt.

Läs artikel från första utbytesseminariet Lyckad samverkan bakom framgångsrika snabbspår.

Se film från Rias Almedalsseminarium Snabbspår in i arbetslivet?

Läs Rias rapport Snabbspår in i arbetslivet en diskussionsrapport av Annika Hamrud.

Source URL: https://integrationiarbetslivet.se/2018/05/svenska-utbildning-och-praktik-parallellt-far-snabbspar-att-fungera-battre/