Parterna är nyckeln till lösningen

by Rådet | 5 juli 2019 3:26 e m

Seminariet i Almedalen om snabbare vägar till etablering på svensk arbetsmarknad var fyllt till sista plats när RIAs representanter samtalade kring ämnet snabbare vägar till etablering tillsammans med arbetsmarknadsminister Ylva Johansson och Arbetsförmedlingens överdirektör Maria Mindhammar.

För att klara kompetensförsörjningen behöver 9 av 10 jobb tillsättas med personer födda utanför Sverige. Att fortsatt arbeta med snabbare vägar in är därför även fortsättningsvis avgörande. Vägen framåt handlar om att bredda och utveckla snabbspåren så de omfattar fler samt att skapa förutsättningar för de med drivkraft och förutsättningar genom ett sk. Intensivår att göra etableringen snabbare, berättade Ylva Johansson och menade vidare att arbetsmarknadens parter är nyckeln till lösningen. Maria Mindhammar framhöll också att en god dialog med parterna är en framgångsfaktor och och var noga med att betona att Arbetsförmedlingen fortsätter att prioritera samarbetet.

IMG_8012

Parterna var eniga i både problembild och vilka utvecklingsbehov man ser. Vesna Jovic från SKL beskrev det omfattande rekryteringsbehov som skapas av det demografiska trycket och menade att detta skapar goda förutsättningar för snabbare etablering. Carina Lindfelt från Svenskt näringsliv betonade vikten av att vi inte fastnar i stegvisa processer utan arbetar för att individen kommer ut på arbetsplatserna så fort som möjligt eftersom det är där den största progressionen sker vad gäller lärande i språk och förståelse för arbetsuppgifter. Både Göran Arrius, Saco och Eva Liedström Adler, Arbetsgivarverket lyfte fram vikten av att arbetsgivare i ökad utsträckning erbjuder både mentorer och praktikplatser eftersom bristen på nätverk utgör ett stort hinder för de som är nya på svensk arbetsmarknad. Berit Müllerström, LO manade även till att hålla ett öga på jämställdheten och aktivt bidra till att utlandsfödda kvinnor får arbete. Samuel Engblom, TCO pekade även att det behövs en anpassning av våra utbildningssystem för att kunna möta behoven hos denna målgrupp av studenter.

IMG_8021

Seminariet modererades av Anders Barane från SKL.

Source URL: https://integrationiarbetslivet.se/2019/07/parterna-ar-nyckeln-till-losningen/