Samverkan, utbildning och debattklimatet – tre viktiga faktorer

by Rådet | 20 november 2020 1:14 e m

Vid Rias rådsmöte den 18 november 2020 beslutades om tre grundläggande ståndpunkter för det fortsatta arbetet i Ria.

Den första ståndpunkten gäller vikten av samverkan. Syftet med Rådet för integration i arbetslivet (Ria) är att stödja, följa upp och vidareutveckla arbetet för integration i arbetslivet. Ria består av arbetsmarknadens centrala parter och arbetar för ett arbetsliv som tar tillvara människors kvaliteter, oavsett etnisk bakgrund och ett arbetsliv som är fritt från diskriminering. Det finns ett tydligt värde i att organisationerna samverkar kring dessa frågor, eftersom målsättningen är gemensam. Vi uppmärksammar myndigheter och politiker på strukturer som behöver förändras, tar fram rapporter, anordnar hearings, kunskapsseminarier eller rundabordssamtal. Genom Ria får de deltagande organisationerna ett forum för utbyte av erfarenheter och idéer som kan ge gemensamma initiativ för att åstadkomma förändringar och bidra till en bättre och snabbare process för nyanländas etablering på arbetsmarknaden och därigenom en väl fungerande arbetsmarknad.

Den andra ståndpunkten gäller utbildning. Sverige har mycket att vinna på att säkerställa att personer som nyligen har kommit till Sverige och som har kort utbildning eller svaga svenskkunskaper så snabbt som möjligt erbjuds en effektiv undervisning som förbättrar förutsättningarna att kunna ta de lediga jobben.

Det tar ofta lång tid för den som har utbildning och erfarenhet från ett annat land att vidimera och validera sina kunskaper och därigenom matchas mot efterfrågan på arbetsmarknaden. Sverige som land har mycket att vinna på att ändra på de förutsättningar som skapar tröghet i etableringsprocessen, och därmed bättre ta tillvara nyanländas kompetens och erfarenhet som efterfrågas på svensk arbetsmarknad. Valideringsinsatser och kompletterande utbildningar samt andra beståndsdelar måste konstrueras så att de bidrar till företagens kompetensförsörjning och underlättar nyanländas etablering på arbetsmarknaden.

Den tredje ståndpunkten gäller debattklimatet i Sverige, som de senaste åren präglats av ett alltför högt och tidvis uppskruvat tonläge. Organisationerna inom Rådet för integration i arbetslivet är övertygade om att Sverige har allt att vinna på att hitta tillbaka till ett mer konstruktivt debattklimat. Självklart måste olika åsikter få ta plats i den offentliga debatten, men vi måste alla sträva efter en hederlig debatt där argument möts med andra argument.

Lögner, rykten, desinformation och svartmålning av sanningen är idag alltför vanligt och det är en farlig utveckling om argumenten i debatten handlar långt ifrån sanningen. Företrädare för såväl riksdag, regering, eller andra beslutande organ som för andra organisationer måste gemensamt steg för steg hitta tillbaka till ett mer sansat och konstruktivt debattklimat. Organisationerna inom Ria har för avsikt att ta vårt ansvar och gå i bräschen för denna utveckling. Vi är övertygade om att ett mer hederligt och faktabaserat debattklimat där goda argument möter varandra leder till en bättre utveckling för vårt land. Då kan vi gemensamt lösa de utmaningar vi står inför nu och i framtiden. Ett högt och hotfullt tonläge leder tvärtom till splittrat och reserverat samhälle som gör det svårare att lösa framtidens utmaningar.

Source URL: https://integrationiarbetslivet.se/2020/11/samverkan-utbildning-och-debattklimatet-tre-viktiga-faktorer/