Rådet för integration i arbetslivet träffade arbetsmarknadsministern

by Rådet | 30 mars 2015 3:34 e m

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson besökte på måndagen Ria. Temat för mötet var att diskutera hur människor som flyttar till Sverige snabbare ska etablera sig på arbetsmarknaden. Ria lämnade också över en ny rapport som innehåller en kartläggning av de offentliga aktörernas roll i frågan.

Bild när Rådet för integration i arbetslivet, Ria, träffar arbetsmarknadsminister (png).
Foto: Carola Andreasson/TCO

– Vi träffade arbetsmarknadsministern för att lämna över rapporten och även ge våra gemensamma synpunkter på olika brister vi ser i systemet, säger Eva Nordmark ordförande i TCO. Det handlar bland annat om behovet av en mer flexibel etableringsperiod och att få ett mer individanpassat stöd till de nyanlända från exempelvis Arbetsförmedlingen.

Rapporten som Ramböll har tagit fram på uppdrag av Ria, kartlägger de offentliga aktörernas uppdrag och stöd till personer som flyttar till Sverige för att etablera sig på arbetsmarknaden. Svenskt näringsliv tar över ordförandeskapet i Ria efter TCO.

– Vi vill ta vara på möjligheten Ria ger att hitta lyckade initiativ och hinder som behöver undanröjas för att snabba upp integrationen som vi alla behöver jobba med i våra respektive kanaler, säger Christer Ågren, vice vd i Svenskt näringsliv.

Ladda ned och läs rapporten: Aktörskartläggning – arbete på lika villkor 2015 (pdf).

Rådet för integration i arbetslivet (Ria) har bildats av arbetsmarknadens centrala organisationer för att stödja, följa upp och vidareutveckla arbetet för integration i arbetslivet. Ria arbetar därigenom för att främja likabehandling och motverka etnisk diskriminering och trakasserier på arbetsplatserna.

Source URL: https://integrationiarbetslivet.se/aktiviteter/radet-for-integration-i-arbetslivet-traffar-arbetsmarknadsministern/