Tidigare utmärkelser

by Rådet | 1 oktober 2010 10:42 f m

Utmärkelse år 2007

FEXCO Nordic AB, Länsstyrelsen i Stockholms län och Järfälla Kommun tilldelas årets utmärkelse för inspirerande integrationsarbete.

FEXCO Nordic AB, Trelleborg
Företaget har av Rådet för Integration i Arbetslivet tilldelats 2007 års utmärkelse i kategorin privata arbetsgivare. Motiveringen är:

FEXCO Nordic AB har i sin gränsöverskridande verksamhet integrationsarbetet som en del av sin affärsidé. Med deras fokus på kompetens och likabehandling i rekryteringsarbetet och på arbetsplatsen bidrar de på ett föredömligt sätt till ett mer utvecklat och öppet arbetsliv.

Läs mer

Länsstyrelsen i Stockholms län
Länsstyrelsen har av Rådet för Integration i Arbetslivet tilldelats 2007 års utmärkelse i kategorin statliga arbetsgivare. Motiveringen är:

Länsstyrelsen i Stockholms län har genom långsiktigt och målmedvetet arbete på ett framgångsrikt sätt bidragit till ett mer inkluderande arbetsliv. Deras fokus på likabehandling och samverkan både internt och externt inspirerar på ett föredömligt sätt.

Läs mer

Järfälla Kommun
Kommunen har av Rådet för Integration i Arbetslivet tilldelats 2007 års utmärkelse i kategorin kommunala arbetsgivare. Motiveringen är:

Järfälla kommun har inom ramen för EU-projektet EQUAL varit med och tagit fram en kompetensbaserad rekryteringsprocess, Framtids Anpassad Inkluderande Rekrytering (FAIR). Deras arbete bidrar på ett föredömligt sätt till att på arbetsplatsen åstadkomma ett inkluderande och diskrimineringsfritt arbetsliv som fokuserar på kompetens.

Läs mer

Utmärkelse år 2005

Strömberg Distribution i Huddinge AB och Strömberg Distribution i Flemingsberg AB
Strömberg Distribution i Huddinge AB och Strömberg Distribution i Flemingsberg AB är två företag som engagerat arbetar för att skapa ett arbetsklimat som präglas av öppenhet, samarbetsanda och vilja till utveckling. Det arbete företagen har genomfört är ett bra exempel på betydelsen av ett målmedvetet ledarskap i ett alltmer internationaliserat samhälle.

Läs mer

Tidskriften Invandrare & Minoriteter
Tidskriften Invandrare & Minoriteter har trots små resurser lyckats driva och utveckla en tidskrift om migrations- och integrationsfrågor som präglas av såväl berikande innehåll som hög kvalitet. Tidskriften produceras med starkt engagemang och integritet, och är en tillgång för dem som på olika sätt arbetar för en förbättrad integration i arbetslivet och samhället i dess helhet.

Tidskriften lades på grund av bristande finansiering ner under år 2012. Sista numret finns att beställa här.

Läs mer

Utmärkelse år 2004

Stockholms Läkarförening, Stockholms läns landsting och Länsarbetsnämnden i Stockholms län
Stockholms Läkarförening, Stockholms läns landsting och Länsarbetsnämnden i Stockholms län har entusiastiskt arbetat med Stockholmsprojektet för utländska läkare. Vägen till en svensk läkarlegitimation för en invandrad läkare är oftast lång. Stockholmsprojektet för utländska läkare har på ett förtjänstfullt sätt underlättat för ett stort antal invandrade läkare att få en svensk läkarlegitimation. Det utomordentliga arbete som bedrivits inom projektet har tagit till vara tidigare erfarenheter, byggt vidare och fungerat som inspirationskälla långt utanför läkarnas krets. Projektet har på många sätt vidgat betydelsen av begreppet kåranda i dess mest positiva bemärkelse.

Läs mer

Utmärkelse år 2003

Förvaltnings AB Framtiden med dotterbolag engagerade i Bergsjöprojektet, Fastighetsakademin AB och Fastighetsanställdas förbund, avdelning 2 tilldelades Rådets utmärkelse i mars 2003. I motiveringen skrev Rådet bland annat:

”Rådet för Integration i Arbetslivet vill genom denna utmärkelse uppmärksamma Förvaltnings AB Framtiden med dotterbolag engagerade i Bergsjöprojektet, Fastighetsakademin AB, Fastighetsanställdas förbund, avdelning 2 för deras framsynta integrationsarbete. De tre uppmärksammas för ett uthålligt och engagerat arbete för att ta tillvara människors kunskap och kompetens. Mottagarna bidrar därigenom på ett föredömligt sätt till ett mer integrerat arbetsliv och samhälle. Utmärkelsen tilldelas företagen och den fackliga organisationen för deras arbete i samverkan.”

Läs mer

Utmärkelse år 2001

Volvo Lastvagnar AB tilldelades Rådets utmärkelse i oktober 2000. I motiveringen skrev Rådet bland annat:

”Volvo Lastvagnar har som idé att mångfald skall genomsyra hela verksamheten. Genom att tillsätta en styrgrupp, en operativt ansvarig organisation, lokala nätverk och en diversity manager, har Volvo Lastvagnar AB skapat goda förutsättningar för ett framgångsrikt mångfaldsarbete. Inriktningen på att mångfald ska genomsyra hela företaget gör Volvo Lastvagnar AB till en god förebild och ett gott exempel för verksamheter som vill främja mångfald i arbetslivet.”

Utmärkelse år 2000

Birka Energi AB tilldelades Rådets utmärkelse sommaren 2000. I motiveringen skrev Rådet bland annat:

”Rådet för Mångfald i Arbetslivet vill genom denna utmärkelse, uppmärksamma Birka Energi AB för dess framsynta arbete med utvecklingen av den etniska mångfalden inom företaget. Företagets förmåga att ta tillvara de anställda medarbetarnas initiativ och idéer gör Birka Energi AB till en god förebild och ett gott exempel för alla dem som vill främja den etniska mångfalden i arbetslivet.”

Läs mer

Nätverket Mångfald i Östergötland tilldelades Rådets utmärkelse i november 2000. I motiveringen skev Rådet bland annat:

”Genom att ha tagit initiativ till nätverket ”Mångfald i Östergötland” och genom ett framsynt praktiskt arbete inom respektive organisation utgör Försäkringskassan, Landstinget, Linköpings kommun, Länsstyrelsen och Länsarbetsnämnden förebilder och goda exempel för alla dem som vill främja den etniska mångfalden i arbetslivet. Den offentliga sektorn har genom samverkan, kunskaps- och erfarenhetsutbyte påtagligt ökat förutsättningarna för ett aktivt arbete för mångfald och integration inom regionen. Detta har medfört att nätverket får flera medverkande organisationer.”

Läs mer

Source URL: https://integrationiarbetslivet.se/utmarkelsen/tidigare-utmarkelser/